faculty

1. Smt. Shashi Prabha Verma (Principal)

2. Smt. Rani Gaur

3. Smt. Mithlesh Gaur

4. Smt. Rekha Purohit

5. Smt. Pushpa Singh

6. Km. Preeti Kushwaha

7. Smt. Sneh Lata Mishra

8. Smt. Poonam Tripathi

9. Smt. Pooja Dimri

10. Km. Sakshi

11. Km. Anjali Saini

12. Smt. Prabha Joshi

13. Smt. Rajbala Dhiman

14.Km. Sapna

15. Km. Nanda

16. Smt. Vandana Sharma

Non-Teaching Staff:-

1. Sh. Arvind Chauhan

2. Sh. Kundan Singh Rawat

3. Sh. Amit Kumar

4. Sh. Sukhveer Singh

5. Smt. Malti Devi

6. Sh. Govind Singh

7. Sh. Vinod Kumar